"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қостомар ауылының бастауыш мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение " Начальная школа села Костомаровка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"        

СоцСети

Мектеп тамақтануы

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2021-2022 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары

                                                                                                                                                                             Бекітемін:  ________

                                                                                                                                                                             Мектеп директоры

                                                                                                                                                                             Абылхаева Ж.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

(ТӘРБИЕНІҢ  ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ БОЙЫНША ЖАСАЛҒАН

«РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық кеңесте қарастырылды   «___»   ______________2021 жыл

Хаттама  №_____ 

______________

 

 

 

Тәрбие мақсаты: жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. Өзін-өзі дамыту, оқушылардың жеке басының өзін-өзі анықтауы, олардың қоғамдағы сәтті әлеуметтенуі үшін жағдай жасау.

Цель воспитания: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе общечеловеческих и национальных ценностях. Создание условий для саморазвития, самореализации самоопределения личности учащихся, их успешной социализации в обществе.

 

2021-2022 оқу жылындағы тәрбие міндеттері:

1) азаматтыққа және патриотизмге, өз Отаны - Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу.

2) оқушылардың оқу іс-әрекетіне тұрақты ынтасын дамыту, білім беру мен өз бетінше білім алудың өмір мен қызмет үшін маңыздылығын ұғыну.

3) тұлғаның шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты, сыни ойлау мен функционалдық сауаттылықты, проблемаларды өз бетінше шешу қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасау арқылы зияткерлікті байыту.

отандық және әлемдік мәдениет жетістіктеріне баулу; қазақ және басқа да этностар мен Қазақстанның этностық топтарының тарихын, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін зерделеу; мемлекеттік, орыс, шет тілдерін меңгеру. 

4) елдің қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, жеке адамның өз құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарасын қалыптастыру.

5) тұлғаның экономикалық ойлауын және кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі жүзеге асыруға саналы көзқарасын; табиғатты сақтаудағы белсенді азаматтық ұстанымды; экологиялық сауаттылық пен мәдениетті дамыту.

6) тұлғаның экономикалық ойлауын және кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі жүзеге асыруға саналы көзқарасын; табиғатты сақтаудағы белсенді азаматтық ұстанымды; экологиялық сауаттылық пен мәдениетті дамыту. 

7) әлеуметтік маңызы бар балалар, отбасы және ата-ана бастамаларын, балалар қоғамдық бірлестіктерінің қызметін дамыту және қолдау.

8) балаларды тәрбиелеуде жалпы және қосымша білім беру жүйесінің рөлін арттыру, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт, мәдениет саласындағы ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру.

9) балаларды тәрбиелеу саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру.

10) балалардың ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру.

11) Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық пен қадағалаусыздықтың алдын алу және жасөспірімдер арасындағы нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмыс істеу, «қатер» тобындағы балаларды мектеп өміріне, сыныпқа, үйірмелер, секциялар сабақтарына барынша тарту.

12) Оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту бағдарламасына сәйкес кеңінен қолдану.

Воспитательные задачи в 2021-2022 учебном году:

1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;

2) развивать у учащихся положительную устойчивую мотивацию к учебной деятельности, осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности.

3) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности, критического мышления и функциональной грамотности, способности самостоятельно решать проблемы;

приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и традиций казахского и других этносов и этнических групп Казахстана; овладение государственным, русским, иностранным языками;

4) формирование потребности участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны, осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям;

5) развитие экономического мышления личности и осознанного отношения к профессиональному становлению и самореализации; активной гражданской позиции в сохранении природы; экологической грамотности и культуры;

6) повышение психолого-педагогической компетентности и ответственности родителей за воспитание детей, подготовка молодежи к созданию здоровой семьи, сознательному участию в укреплении института семьи;

7) развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений;

8) повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и спорта, культуры;

9) повышение качества научных исследований в области воспитания детей;

10) повышение уровня информационной безопасности детей.

11) Работать по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.

12) Широкое использование в воспитательном процессе всоответствии с программой развития учреждения информационно-коммуникационныхтехнологий.

 

2021-2022 оқу жылына арналған мектептің тәрбие қызметінің басым бағыттары:

1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие.

2. Рухани-адамгершілік тәрбие.

3. Ұлттық тәрбие.

4. Отбасылық тәрбие.

5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.

6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Приоритетные  направления воспитательной деятельности школы на 2021-2022 учебный год:

1.Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание.

2.Духовно-нравственное воспитание.

3.Национальное воспитание.

4.Семейное воспитание.

5.Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.

6.Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание.

  1. Интеллектуальное воспитание,воспитание информационной культуры.

8.Физическое воспитание, здоровый образ жизни.

 

Жоспарланған нәтижелер:

•Түлектің патриот азамат ретіндегі моделі, білімді адам, еркін, мәдени, адамгершілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті тұлға, әлеуметтік жетілу, өз іс-әрекеті үшін жауапкершілік, жеке тұлғаны сезіну, қоғамдық тану қажеттілігі, қажетті білім деңгейі. Оқушылар ұлттық құндылықтар туралы түсініктерін қалыптастырды.

• Оқушылар жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағытталған оқушылардың өзін-өзі басқарудың ұжымдық шығармашылық қызметіне белсенді қатысады.

• Тәрбие жұмысының жүйесін тақырыптық кезеңдерге батыру арқылы ұйымның арқасында барынша ашық, қисынды болды; мұндай жүйе тәрбие жұмысының әрбір бағытын іске асыруға бағдарланған.

• Оқушылардың ең көп саны қосымша білім беру жүйесіне енгізілген. Үйірмелерде сабақтарды ұйымдастыру адамның таным мен шығармашылыққа деген ынтасын дамытуға бағытталған.

• Сынып жетекшілерінің кәсіби шеберлігі мен өзін-өзі тәрбиелеуге деген ынтасы артты, соның арқасында сыныптардағы тәрбие жұмысының тиімділігі артты.

• Оқу процесінің тиімділігін бақылау жүйесі оқу процесінде болып жатқан өзгерістерді және оларды тудыратын факторларды уақтылы анықтауға және талдауға мүмкіндік береді.  

• Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті арттырылды, жұмыс жүйесі ата-аналардың шығармашылық әлеуетін ашуға, Отбасы дәстүрлері мысалында отбасылық тәрбиені жетілдіруге, бала тәрбиесіндегі отбасының рөлін күшейтуге ықпал етеді.

Планируемые результаты:

• Модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободная, культурная, гуманная, способная к саморазвитию, социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. У учащихся сформированы представления о национальных ценностях;

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

 

Циклограмма бойынша сынып сағаттарын өткізу (әр дүйсенбі сайын) / Проведение классных часов по циклограмме (каждый  понедельник).

Жұмыс бағыттары /

Направления

            в работе        

Іс-шаралар /

Мероприятия

Өткізу мерзімдер /

Сроки проведения

Қатысу

шылар /

Участники

Жауапты мұғалімдер /

Ответственные

Аяқтау

Нысаны /

Форма завершения

 

Қыркүйек

 

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие /

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

"Кел, балалар, оқылық!" 1 сыныпқа арналған алғашқы қоңырау /  Торжественная линейка «Кел, балалар, оқылық!», посвященная первому звонку для 1 классов

 

01.09.

 

1

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер

/ Зам. директора по ВР,Кл. руководитель

 

Саптүзеулер кестесі.

Іс – шараның әзірлемесі.

Ақпарат /

Разработка мероприятия Информация

 

Республикалық сынып сағаты, ашық сабақ .Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған "Тәуелсіздіктің жетістіктері" тақырыбында / Республиканский классный час, открытый урок на тему «Достижения Независимости», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

01.09

2-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер

/ Зам. директора по ВР,Кл. руководитель

 

Іс – шараның әзірлемесі.

Ақпарат /

Разработка мероприятия Информация

 

Жоба бойынша жұмыс «Құқықтық сана – қауымға пана».Сынып сағаты «Мектеп жарғысы, оқушының мінез – құлық ережелері» Сынып сағаты ЖЖЕ «Жол жүру ережелерін еске түсіреміз!»  / Работа по проекту «Құқықтық сана – қауымға пана».Классный час «Устав школы, Правила поведения учащегося». Классный час по ПДД «Вспомним правила дорожного движения!»

20.09

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі.

Ақпарат /

Разработка мероприятия Информация

 

Рухани-адамгершілік

Тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

Сынып сағаты «Даналық, ізгілік және Құрмет» /  Кл час  ко Дню пожилых людей

27.09

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі.

Ақпарат /

Разработка мероприятия Информация

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Сынып сағаты  «Менің тілім – менің досым»  /  Открытие  декады  языков

06.09

1-9

Тіл мамандары / Учителя языковеды

Іс – шараның әзірлемесі.

Ақпарат /

Разработка мероприятия Информация

 

 Тілдер күнініе арналған іс – шаралар / Мероприятия в рамках декады языков

6-17.09

1-9

Тіл мамандары

Көрме

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Отбасы күніне арналған  іс – шаралар / Мероприятия ко дню Семьи

10.09

1-9

Сынып жетекшілер

Мектеп психологы

Фото есеп. Ақпарат./ фотоотчет

 

№ 1сыныптық ата – аналар жиналысы / классное родительское собрание №1

08-09.09

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

1-9 сынып жетекшілер. / завуч ВР, кл рук

Хаттамалар

Протокол

 

Жоба «Мен саған кітап оқуды жақсы көруді үйретемін» / Проект «Читающая школа»

4 апта

1-9

Мектеп  кітапханашысы

Сынып жетекшілер / библиотекарь, кл рук

Ақпарат.

Информация

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Мектептегі кезекшілікті ұйымдастыру / Организация школьного дежурства

 

1 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары / Завуч ВР

 

Кесте

График

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

Суреттер байқауы.  «Жол қозғалысы Ережелері – біздің достарымыз» / Конкурс рисунков «Правила дорожного движения – наши друзья».

06-07.09

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

 

Фото есеп / Фотоотчет

 

Суреттер байқауы  «Менің отбасымның портреті» / Конкурс рисунков «Портрет моей семьи»

13.09-14.09

1-9

Сынып жетекшілер.

Көркем еңбек пәні мұғалімі / Кл рук, учитель технологии

Фото есеп. Ақпарат / Фотоотчет

 

Үйірмелер мен секцияларды ұйымдастыру / Организация кружков и секций

1 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары. Дене шынықтыру пәні мұғалімі  / Завучы ВР, учитель физ-ры

Кесте

График

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

Интеллектуальное воспитание, воспитание  информационной культуры

 

Оқушылардың тәрбие деңгейін анықтау бойынша сауалнама / Анкетирование по определению уровня воспитанности учащихся

Қыркүйектің

2 - аптасы

6-9

Директордың ТЖ орынбасары

Сынып жетекшілер /  Завуч ВР, кл рук

Сауалнама

Анкетирование

 

Сыныптың әлеуметтік паспорты бойынша деректер банкін құру / Создание банка данных по социальному паспорту класса

Қыркүйектің

1 - аптасы

1-9

Сынып жетекшілер / кл рук

Сыныптың әлеуметтік паспорты.

Соц паспорт класса

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы. Мектептегі өзін-өзі басқару құрамын сайлау / Заседание членов ученического самоуправления. Выборы в состав школьного самоуправления

06.09

6-9

Аға тәлімгер / Вожатый школы

Хаттама

Протокол

 

Мектеп Президентін сайлау / Выборы Президента школы

Қыркүйектің

3 - аптасы

6-9

Аға тәлімгер / вожатый

Фото есеп / Фотоотчет

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

Оқушылар арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алу / Профилактика суицидального поведения среди учащихся

Бір ай ішінде

1-9

Мектеп психологы

Сынып жетекшілер / Психолог школы, кл рук

Ақпарат / Информация

 

«Назар аударыңыз: балалар!» Профилактикалық іс-шаралар аясында оқушылармен әңгімелесу / Беседы с учащимися в рамках целевых профилактических мероприятий «Внимание,дети!»

Қыркүйектің

1 - аптасы

1-9

 

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

ҚАЗАН

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Мұғалімдер күніне арналған мерекелік концерт «Мұғалім-басты мамандық!» День Учителя. День Самоуправления / 

04.10

 

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Жоба бойынша жұмыс «Құқықтық сана – қауымға пана».«Адалдық сағаты» / Работа по проекту «Құқықтық сана – қауымға пана».Классный час «Адалдық сағаты».

11.10

6-9

 БҰ

ДО

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Рухани-адамгершілік

тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

Қарттар күні (онлайн) /  Видеопоздравления,посвященное Дню пожилого человека

01.10

1-9

Сынып жетекшілер

Аға тәлімгер / КЛ рук, вожатый школы

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Акция  «Қарттарымызды қошеметтейміз!» «Мен саған жылу сыйлаймын» жобасы аясында.  / Акция «Поприветствуем пожилого человека!»  в рамках проекта «Я подарю тебе тепло»

01.10

6-9

БҰ

ДО

Ақпарат

 

"Күз мезгілі ... " мерекелік іс-шара /  праздник «Осенняя пора…»

 

14.10

 

1-9

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер / вожатый школы, кл рук

Инстаграмға ақпарат / Публикации в соцсеть

 

Национальное воспитание

 

Көрнекті қазақ педагог-ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл " / Классный час «180 лет со дня рождения  казахского педагога-просветителя Ыбрая Алтынсарина»

20.10

1-9

Тіл мамандары  

Учителя языковеды

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Жеке жоспар бойынша күзгі демалысты ұйымдастыру / Организация осенних каникул по отдельному плану

3 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары

Сынып жетекшілер / Завуч ВР, кл рук

Жоспар

План

 

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

15.10

1-9

Сынып жетекшілер / кл рук

Фото есеп

Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін». Әдебиеттік шолу / Проект «Читающая школа». Литературный  обзор

4 апта

1-9

Мектеп  кітапханашысы

Сынып жетекшілер / Бибилиотекарь, кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикация в соцсетях

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

«Бақша ғажайыптары» жемістер мен көкөністерден қолөнер көрмесі / «Чудеса из грядки» выставка поделок из овощей и фруктов

 

14.10

 

1-9

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер / Вожатый, кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Экологиялықсыныпсағаты / Экологический классный час

11.10

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

Мұғалімдер күніне арналған құттықтау открыткалары мен газеттерін шығару / Выпуск поздравительных открыток,  газет ко Дню Учителя

01.10

1-9

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Сынып жетекшілер /

Учитель технологии, кл рук

 

Фото есеп

Фото отчет

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

6-9

Аға тәлімгер

Вожатый школы

Хаттама

Протокол

 

«Қымбатты, менің ұстаздарым» онлайн құттықтау / Онлайн поздравления  «Дорогие мои учителя!»

4.10

1-9

Аға тәлімгер / Вожатый школы

Видео  инстаграмға Публикации в соцсетях

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитани, здоровый образ жизни

 Әңгіме «Ерте жүктілік» / Беседы  «Половая неприкосновенность, ранняя беременность»

22.10

7-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Мед.қызметкері  / Завуч ВР, медфельдшер ФАП

Ақпарат

Информация

 

ЖЖЕ әңгіме, каникул уақытындағы ҚТ / Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ по время каникул.

25.10

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Оқушылардың танысу ведомісі

Ведомость ознакомления учащихся

 

Зиянды әдеттердің алдын алу және жеңу бойынша оқушыларға білім беруді ұйымдастыру. (Темекі шегу, алкоголь. есірткі) / Организация просвещения учащихся по предупреждению и преодолению вредных привычек. (Табакокурение, алкоголь, наркотики)

14.10

6-9

БҰ, аға тәлімгер, сынып жетекш / ДО,  вожатый, кл рук

 

Ақпарат

Ингформация

 

«Есірткісіз мектеп»  қабырға газеттері және презентациялар конкурсы / Конкурс стенгазет и презентаций «Школа без наркотиков»

14-15.10

6-9

БҰ, аға тәлімгер / ДО, вожатый школы

Инстаграмға  ақпаратпен  фото есеп / Публикация в соцсетях

 

ҚАРАША

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

1- Президент күніне арналған «Тәуелсіздікке жол - азаматтыққа және патриотизмге тәрбиелеу» бірыңғай сынып сағаттары / Единые классные часы, посвященные Дню 1 Президента «Путь к независимости - воспитание гражданственности и патриотизма»

29.11

1-9

Директордың ТЖ орынбасары

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі / Разработка

 

Жоба бойынша жұмыс «Құқықтық сана – қауымға пана».«Қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік»  профилактикалық әңгіме / Работа по проекту «Құқықтық сана – қауымға пана».Профилактическая беседа «Ответственность за уголовные и административные правонарушения»

16.11

6-9

Сынып жетекшілер

Директордың ТЖ орынбасары /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

«Мен-сыбайлас жемқорлыққа қарсымын»  суреттер байқауы / Конкурс рисунков «Я – против коррупции»

15-16.11

6-9

БҰ

ДО

Инстаграмға  ақпарат / Публикация в соцсетях

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Сынып сағаты  «Теңге-Қазақстанның үміті мен өмірінің символы»  / Классный час  «Тенге символ жизни и надежды Казахстана»

8.11

1-9

БҰ

ДО

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

19.11

1-9

Сынып жетекшілер

Директордың ТЖ орынбасары/ Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Фото есеп / Фото отчет

 

«Теңге-Қазақстанның үміті мен өмірінің символы»  ұлттық теңге күніне арналған кітаптар көрмесі / Выставка книг «Тенге символ жизни и надежды Казахстана», посвященная Дню национальной валюты

12.11

1-9

Мектеп кітапханашы

Библиотекарь

Фото есеп / Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» / Проект «Читающая школа»

4 апта

1-9

Мектеп кітапханашы

Ақпарат

 

"Мектеп өмірінің бір күні"Онлайн презентациясы / Презентация «Один день из жизни школы»

4 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары / Завуч ВР

Инстаграмға ақпарат

 

№ 2 сыныптық ата-аналар жиналысы / Классное родительское собрание №2

1 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

1-9 сынып жетекшілері / Завуч ВР, кл рук

Хаттама

Протокол

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

ЖОО, колледж қызметкерлеріменкездесу / Онлайн-встречи с сотрудниками ВУЗов, колледжей

Бір ай ішінде

7-9

Директордың ТЖ орынбасары.

сынып жетекшілер / Завуч ВР, кл рук

Кездесулер

Встречи

 

Экологиялықсыныпсағаты /

Экологический классный час

15.11

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

6-9

 Аға тәлімгер /

Вожатый школы

Хаттама

Протокол

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

«Темекі шегуге болмайды!» қабырға газетін шығару / Выпуск стенгазеты «Скажи курению НЕТ!»

18-19.11

6-9

БҰ

ДО

Ақпарат

Фото есеп

Фото отчет

 

ЖЕЛТОҚСАН

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған сынып сағаты / Классный час, посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан 

13.12

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер / Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработки

 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты саптүзеу / Торжественная линейка, посвященная  дню Независимости РК

13.12

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Аға тәлімгер / Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Инстаграмға ақпарат / Публикации в соцсетях

 

«Қазақстанның отыз жылдық дамуы –инновациялық экономикаға жол: жетістіктер мен перспективалары» көрмесі / Выставка «Тридцать  лет  развития Казахстана –путь к инновационной  экономике: достижения и перспективы»

2 апта

1 -9

Мектептің кітапханашысы

/ Библиотекарь

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Оқушыларды Жас Ұлан және Жас Қыран қатарына қабылдау / Посвящение учащихся в ряды «Жас Улан» и «Жас Кыран»

13.12

1-9

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер / Вожатый, кл рук

Инстаграмғаақпарат

Публикации в соцсетях

 

Құқық сағаты («Бала құқықтары туралы» ҚР Заңы, «Білім туралы»ҚР Заңы). «Білім алушылар, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері. Білім алушыларды әлеуметтік қорғау») / Час права (Закон РК «О пра­вах ребенка», Закона РК «Об образовании». «Обучающиеся, законные представители несовершеннолетних. Социальная защита обучающихся»)

20.12

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі Разработка

 

«Пиротехникалықөнімқауіпті»әңгімелесу / Беседа  «Пиротехническая продукция опасна»

20.12

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі / Разработка

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

«Мен саған жылу сыйлаймын»

 жобасы аясында педагогикалық еңбек ардагерлерін Жаңа жылмен құттықтау / Поздравление ветеранов педагогического труда с Новым годом в рамках проекта «Я подарю тебе тепло»

4 апта

 1-9

БҰ

Сынып жетекшілер /

ДО, Кл рук

Ақпарат.

Фото есеп /

Информация, фото отчет

 

Әдеби қонақжай этнограф, өнертанушы, әдебиетші, журналист, қоғам қайраткері Ақселеу Сейдімбектің туғанына 80 жыл / Литературная гостиная 80 лет со дня рождения этнографа, искусствоведа, литератора, журналиста, общественного деятеля Акселеу Сейдимбека

10.12

1-9

Тіл мамандары

Мектеп кітапханашы /

Учителя языковеды, библиотекарь

Инстаграмға ақпарат /

Публикации в соцсетях

 

Жеке жоспар бойынша қысқы каникул ұйымдастыру / Организация зимних каникул по отдельному плану

30.12-09.01

1-9

Директордың ТЖ орынбасары. 

Сынып жетекшілер / Завуч ВР, Кл рук

Жоспар

План

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

10.12

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Фото есеп

Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» / Проект «Читающая школа»

4 апта

1-9

Сынып жетекшілер

Мектеп кітапханашы /

Кл рук, библиотекарь

Ақпарат

Информация

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Экологиялықсыныпсағаты / Экологический классный час

06.12

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

«Менің Қазақстаным» сурет байқауы / Конкурс рисунков «Мой Казахстан»

13-14.12

1-9

Технология мұғалімі Сынып жетекшілер / Учитель технологии, Кл рук

Ақпарат

Информация

 

Жаңажылдықгазеттербайқауы / Конкурс  новогодних газет

22-29.12

5-9

Сынып жетекшілер

БҰ / Кл рук, ДО

Көрме

Выставка

 

Жаңа жылдық мерекелер. «Жаңа жылдық тілектер» онлайн құттықтаулар.

 / Новогодние праздники. Онлайн -поздравления «Новогодние пожелания»

29.12

1-9

  •  

Сынып жетекшілер / Кл рук, ДО

 

Ақпарат.

Инстрагамға видео салу / Публикации в соцсетях

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу / Интеллектуальное воспитаниеоспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов самоуправления

1 апта

6-9

БҰ

ДО

Хаттама

Протокол

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

ЖЖЕ бойынша әңгімелер, қысқы демалыс уақыты бойынша ҚТ бойынша нұсқаулық / Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ по время зимних каникул.

27.12

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Оқушылардың танысу ведомосі /

Ведомость ознакомления учащихся

 

 

ҚАҢТАР

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Құқық сағаты  «Жауапкершілік және оны іске асыру нысандары. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі / Час права «Ответственность и формы её реализации. Уголовная ответственность несовершеннолетних»

24.01

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

 

Уроки безопасности по экстремизму и терорризму

18.01

6-9

Директордың ТЖ орынбасары.

 Сынып жетекшілер / Завуч ВР, Кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

«Мен саған жылу сыйлаймын» жобасы / Проект «Я подарю тебе тепло»

Бір ай ішінде

 

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

 Сынып жетекшілер / Завуч ВР, Кл рук

Ақпарат

Информация

 

Музыкалық қобдиша. Белгілі қазақ композиторы-күйші, Қазақстанның Халық әртісі Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл толуына арналған / Музыкальная шкатулка, посвященная160 лет со дня рождения известного казахского композитора-кюйши, народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой

31.01

1-9

Музыка пәні мұғалімі /

Учитель музыки

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

21.01

6-9

Директордың ТЖ орынбасары.

 Сынып жетекшілер / Завуч ВР, Кл рук

Ақпарат

Информация

Фото отчет

 

Сынып сағаты Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығы / Мероприятия  по творчеству Ахмета Байтурсынова

10.01

6-9

Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдері / Учителя каз яз и литературы

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Ата – аналар жиналысы  № 3

Родительское собрание №3

2 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер / Завуч ВР, Кл рук

Хаттама

Протокол

 

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» / Проект «Читающая школа»

4 апта

1-4

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Ақпарат

/ Информация

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Суреттер байқауы «Менің сүйікті кітап кейіпкерім»  / Конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой»

С 17-18.01

1-9

Мектеп кітапханашы

Сынып жетекшілер /

Библиотекарь, Кл рук

Ақпарат

Фото есеп /

Информация, фото отчет

 

Экологиялықсыныпсағаты /

Экологический кл час

17.01

1-9

Сынып жетекшілер / Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

Музыкалық қобдиша. Белгілі қазақ композиторы-күйші, Қазақстанның Халық әртісі Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл толуына арналған / Музыкальная шкатулка, посвященная160 лет со дня рождения известного казахского композитора-кюйши, народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой

31.01

1-9

Музыка пәні мұғалімі / Учитель музыки

Инстаграмға ақпарат /

Публикации в соцсетях

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Интеллектуальное воспитаниеоспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов ученического самоуправления

2 апта

6-9

 БҰ

ДО

Хаттама

Протокол

 

Сынып сағаты. Зияткерлік тәрбиені дамытуға, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеуге арналған.  / Классный часна развитие интеллектуального воспитания,воспитание информационной культуры

31.01

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

 

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

ЖРВИ, тұмаудың алдын алу бойынша суреттер конкурсы / Конкурс рисунков по профилактике ОРВИ, ГРИППа

12-13.01

 

1-9 сынып

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

«Сұлулық және денсаулық» салауатты өмір салты бойынша ақпараттық плакаттар конкурсы / Конкурс информационных плакатов по ЗОЖ «Красота и здоровье»

2 апта

1-9

БҰ

ДО

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

АҚПАН

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Сынып сағаты.Ауғанстаннан әскерлерді шығаруға арналған  / Классный час, посвященный выводу войск из Афганистана. Урок мужества

 

14.02

1-9

Директордың ТЖ орынбасары. Сынып жетекшілер /

Завуч ВР? Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

«Соғыс үшін ешкім жаралған жоқ» Ауғанстаннан әскерлерді шығару күніне арналған көрме / Выставка, посвященная Дню вывода войск из Афганистана «Никто не создан для войны»

14-15.02

1-9

Мектеп кітапханашысы /

Библиотекарь

Көрме

Выставка

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

«Мен саған жылу сыйлаймын» жобасы / Проект «Я подарю тебе тепло»

Бір ай ішінде

 

1-9

Директордың ТЖ орынбасары

БҰ /

Завуч ВР? Кл рук

Ақпарат

Информация

 

Тәрбие сағаты. Рухани-адамгершілік тәрбие тақырыбы бойынша "Ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90жыл" / Мероприятия,посв. 90 летию со дня рождения лирика, поэта Мукагали Макатаева

07.02

1-9

Сынып жетекшілер

Кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации всоцсетях

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

18.02

1-9

Сынып жетекшілер

Кл рук

Фото есеп

Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» / Проект «Читающая школа»

4 апта

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Ақпарат

Информация

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

«Бір сәт бақыт сыйла» - қолөнер жасау акциясы / Акция «Подари минуту счастья»-изготовление поделок

21-22.02

1-9

Сынып жетекшілер технология пәні мұғалімі / Кл рук, учитель технологии

Фото есеп

Фото отчет

 

Экологиялықсыныпсағаты /

Экологический классный час

28.02

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

«Өлкеміздің табиғаты» суреттер байқауы / Конкурс рисунков «Природа нашего края»

08-09.02

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Интеллектуальное воспитаниеоспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы /

Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

5-9

 БҰ

ДО

Хаттама

Протокол

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

«Салауатты тамақтану»  әңгімесі /

Беседа «Здоровое питание»

 

10.02

1-4

Сынып жетекшілер /

Кл рук

 

Іс – шараның әзірлемесі

 

 

НАУРЫЗ

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Құқықтық білім сабақтары:

- мектеп-заң аумағы

- жаман сөз вирусы

- менің құқықтарым мен міндеттерім

- сенім телефоны  /Уроки правовых знаний:

-школа-территория закона

-вирус сквернословия

-мои права и обязанности

-телефон доверия

14.03

6-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

 

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

 

«Бірлік бесігі»  кітап көрмесі /

Книжная выставка «Колыбель единства»

3 апта

1-9

Мектеп кітапханашысы /

Библиотекарь школы

Көрме

Выставка

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

 Сынып сағаты «Аналар күні-ең қайырлы күн!» / Классный час «День мамы – самый добрый день!»

 

07.03

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

«Мен саған жылу сыйлаймын» жобасы / Проект «Я подарю тебе тепло»

Бір ай ішінде

1-9

БҰ

ДО

Ақпарат

Информация

 

«Жомарт жүрегі мен мейірімді күлкісі бар жазушы» (К. И. Чуковскийдің туған күніне орай) /

«Писатель с щедрым сердцем и доброй улыбкой» (ко дню рождения  К.И.Чуковского)

4 апта

1-4

Мектеп кітапханашысы

Сынып жетекшілер /

Библиотекарь, кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

 

Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, "Алаш "қозғалысының жетекшісі, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл" атты онлайн презентация / Онлайн презентация «155 лет со дня рождения видного общественного и государственного деятеля, руководителя движения «Алаш», публициста, ученого, переводчика Алихана Бокейханова»

04.03

5-9

Мектеп кітапханашысы

 Тіл мамандары / Библиотекарь школы, Учителя языковеды

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Наурыз мейрамына арналған мерекелік іс-шаралар / Праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз

17.03

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Тіл мамандары / Завуч ВР, учителя языковеды

Жоспар

Іс – шараның әзірлемесі

План, разработка

 

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «Читающая школа»

15.03

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Ақпарат

Фото есеп

Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» / Проект «Читающая школа»

2 апта

1-4

Мектеп кітапханашысы

Сынып жетекшілер /

Библиотекарь, кл рук

Ақпарат

Информация

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Ұлттық шығармашылық көрмесі / Выставка национального творчества

16.03

1-9

 Технология пәні мұғалімі / учитель технологии

Көрме

Фото есеп

Выставка, фото отчет

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое

«Менің анам бәрінен жақсы» суреттер көрмесі / Выставка рисунков «Моя мама лучше всех»

07.03

1-9

Сынып жетекшілер /

 Кл рук

Көрме

Выставка

 

«Наурыз-Бейбітшілік пен жақсылық мерекесі» -  суреттер мен плакаттар көрмесі / Выставка рисунков, плакатов «Наурыз – праздник мира и добра»

17.03

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Ақпарат

Көрме

Информация, выставка

 

Алғыс айту күніне арналған «Ақ жүрекпен»  көркем жұмыстар көрмесі / Видеопоздравления, выставка, посвященные Дню благодарности

15-19.03

1-9

Сынып жетекшілер

Технология пәні мұғалімі/

Кл рук, учитель технологии

 

Ақпарат

Информация

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Интеллектуальное воспитаниеоспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

5-9

БҰ

ДО

Хаттама

Протокол

 

Түрлі мамандық өкілдерімен кездесулер, колледждер, ЖОО өкілдерінің презентациялары /  Встречи с представителями разных профессий, презентации представителей колледжей, ВУЗов

 

Бір ай ішінде

7-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Кездесу

Встречи

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

Жеке жоспар бойынша көктемгі демалысты  ұйымдастыру /

Организация весенних каникул по отдельному плану

3 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер / Завуч ВР, кл рук

Жоспар

План

 

ЖЖЕ бойынша әңгімелесу, демалыс уақыты бойынша ҚТ бойынша нұсқама / Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ по время каникул.

3 апта

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Оқушылардың танысу ведомосі

Ведомость ознакомления учащихся

 

СӘУІР

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Сынып сағаты. «Ғарыштағы алғашқы адам» /  Классный час «Первый человек в космосе»

11.04

1-4

Сынып жетекшілер /

Кл час

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

 

Құқықтық жалпы оқыту / Правовой  всеобуч

18.04

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл час

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Сынып сағаты «Толерантты сананы қалыптастыру»   / Классный час «Формирование  толерантного сознания» 

25.04

6-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Фестиваль «Қазақстан-достық елі» - халықтар достығы күні / Мероприятия коДню дружбы народов «Казахстан – страна дружбы»

29.04

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер

Аға тәлімгер /

Завуч ВР, кл рук, вожатый

Іс – шараның әзірлемесі

разработка

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

«Мен саған жылу сыйлаймын» жобасы / Проект «Я подарю тебе тепло»

 

Бір ай ішінде

1-9

Сынып жетекшілер

БҰ /

Кл рук, ДО

Ақпарат

Информация

 

«Мейірімді сөздер километрі» -акциясы / Акция «Километр добрых слов»

13.04

1-9

Өзін-өзі тану пәні мұғалімдері / Учитель «Самопознания»

Ақпарат

информация

 

Эссе байқауы  «Егер Мен адамдарға жақсылық жасасам» / Конкурс эссе «Если б был я Добродей, чтоб я сделал для людей»

20.04

6-9

Тіл мамандары /

Учителя языковеды

Эссе

 

Ұлттық тәрбие

Национальное воспитание

Жоба  «Бір әннің тарихы» / Проект «История одной песни»

21.04

5-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

 

Ақпарат

Фото есеп

Фото отчет

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Жоба «Мен кітап оқығанды жақсы көремін» /  Проект «Читающая школа»

4 апта

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Ақпарат

информация

 

Ата – аналар жиналысы № 3

Родительское собрание №3

1 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Хаттама

Протокол

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Сынып сағаты. «Жер күні» /

Классный час «День Земли»

 

04.04

1-9

 Биология пәні мұғалімі

БҰ /

Учитель биологии, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

«Жүректер бірлікпен тығыз біріктірілген» - суреттер көрмесі / Конкурс рисунков  «Сердца единством тесным слиты»

 

26-27.04

1-9

Технология пәні мұғалімі Сынып жетекшілер /

Учитель технологии, Кл рук

Көрме

выставка

 

«Біз және ғарыш» суреттер көрмесі / Конкурс рисунков «Мы и космос»

 

12-13.04

1-9

Технология пәні мұғалімі Сынып жетекшілер/ Учитель технологии, кл рук

Көрме

Выставка

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Интеллектуальное воспитаниеоспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы / Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

6-9

БҰ

ДО

Хаттама

Протокол

 

Интернет желісіндегі қауіпсіздік, жеке ақпаратпен ұқыпты қарым-қатынас бойынша әңгіме / Беседа по безопасности в сети Интернет, бережного отношения с личной информацией

26.04

1-9

 Информатика пәні мұғалімі

Сынып жетекшілер /

Учитель информатики, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

«Достық шаңырағының астында Қазақстан халықтары тұрады» сынып сағаты/  Кл час «Под шаныраком дружбы живут народы Казахстана»

25.04

1-9

Сынып жетекшілер /

Кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

«Достық шаңырағының астында Қазақстан халықтары тұрады» мерекелік концерт / Праздничный концерт  «Под шаныраком дружбы живут народы Казахстана»

28.04

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Инстаграмға ақпарат

Публикации в соцсетях

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

«Салауатты өмір салты туралы не білемін» викторинасы /

Викторина  «Что я знаю о здоровом образе жизни»

13.04

1-9

Дене шынықтыру пәні мұғалімі /

Учитель физ/ры

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

МАМЫР

 

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

Ерлік сабағы / Урок  мужества

1 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

Разработка

 

«Естелік вахтасы» акциясы / Акция  «Вахта памяти»

9.05

1-9

Директордың ТЖ орынбасары. Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук, вожатый

акция

 

Сап және ән байқауы. Әскери-патриоттық әндер байқауы  / Конкурс  смотра строя и песни

Конкурс военно – патриотических песен

1 апта

6-9

Дене шынықтыру пәні мұғалімі / Учитель физ/ры

Байқау

Ақпарат Конкурс

Информация

 

«Тәрбие деңгейі»  тестілеу / Тестирование «Уровень воспитанности»

3 апта

6-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Тест қорытындысы Итоги тестов

 

Мероприятие, посв. Дню памяти политических репрессий

31.05

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Тарих пәні мұғалімі /

Завуч ВР, учитель истории

Видеопрезентации в соцсети

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

 Соңғы қоңырау  / Итоговая линейка, посвященная окончанию учебного года

4 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі сценарий

 

Оқу жылының аяқталуына арналған қорытынды жиындар /  Итоговые классные часы, посвященные Последнему звонку

25.05

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі Разработка

 

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

№ 4 ата-аналар жиналысы. / Родительское собрание  № 4. Организация летнего отдыха детей

3 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары /

Завуч ВР

Хаттама

Протокол

 

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Кәсіптік бағдар беру жұмысы, колледждер мен ЖОО өкілдерімен кездесулер / Профориентационная работа, встречи с представителями колледжей и ВУЗов

 Бір ай ішінде

7-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Ұсыныстар Рекомендации

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

Театрларға, мұражайларға бару / Посещение онлайн-театров, музеев

 

2 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Театрларға бару Посещение театров

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры

Оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелерінің отырысы  / Заседание членов ученического самоуправления

1 апта

6-9

БҰ

ДО

 

Хаттама

протокол

Кл.часы по киберкультуре, кибергигиене

2 апта

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Іс – шараның әзірлемесі

разработка

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

 Судағы қауіпсіздік техникасы бойынша әңгіме.

Жол қозғалысы ережелері, ҚТ «Жазғы демалыста өзін қалай ұстау керек» / Беседа по технике безопасности на воде

Беседы по ПДД, ТБ «Как вести себя на летних каникулах»

23.05

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Оқушылардың танысу ведомосі Ведомость ознакомления учащихся

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ

                       

Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание

  Балаларды қорғау күніне арналған іс-шаралар.

Мектеп жанындағы алаңының ашылуы. / Мероприятия ко Дню защиты детей.

Открытие пришкольной площадки

01.06

1-4

Бастауыш сыныптардың мұғалімдері / Учителя начальных классов

Ақпарат Информация

ҚР Мемлекеттік рәміздер күніне, Астана күніне, ҚР Конституциясы күніне арналған іс-шаралар (жеке жоспар бойынша) / Мероприятия, посвящённые Дню Государственных символов РК, Дню столицы, Дню Конституции РК (по отдельному плану)

  Жазғы маусым бойы.

 

1-4

   Бастауыш сыныптардың мұғалімдері / Учителя начальных классов

Ақпарат Информация

Рухани-адамгершілік тәрбие

Духовно-нравственное воспитание

9 сыныптарға арналған бітіру кеші. /  Вручение аттестата  9 классу

Маусым

9

  Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Сценарий

Кітапханашының сағаты  мектеп жанындағы алаңында  / Часы библиотекаря в пришкольной детской площадке

Лагерь маусымы бойы

1-4

Мектеп кітапханашы / библиотекарь

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Национальное воспитание

Мемлекеттік рәміздер күніне арналған іс-шаралар / Мероприятия ко дню Государственных символов

04.06

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Астана күніне арналған мерекелік іс-шараларға қатысу.

 / Участие в праздничных мероприятиях,

посвященных  Дню столицы

06.07

1-9

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

 

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Отбасылық тәрбие

Семейное воспитание

Бірге саяхаттайық.  / Путешествуем вместе

  Жазғы маусым бойы.

 

родители

Директордың ТЖ орынбасары.

Сынып жетекшілер /

Завуч ВР, кл рук

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание

Мектеп аумағында гүл және ағаш отырғызу  / Высадка цветов и посадка деревьев на территории школы

Маусым

6-9

Завхоз

Учитель биологии

 

Информация

фото

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры

Тіл алаңдарының жұмысы  / Работа языковых площадок

 

  Лагерь маусымы бойы

1-4

Учителя-языковеды

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание

 Суреттер байқауы / Конкурсы рисунков, стихов

Лагерь маусымы бойы

1-4

Бастауыш сыныптардың мұғалімдері / Учителя начальных классов

Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Физическое воспитание, здоровый образ жизни

  Экскурсиялар

Спорттық іс – шаралар / Спортивные соревнования

Лагерь маусымы бойы

 

1-4

  Бастауыш сыныптардың мұғалімдері / Учителя начальных классов

  Фото есеп

Ақпарат Информация

Фото

Жаңартылған күні: 09.11.2021 20:48
Құрылған күні: 09.11.2021 20:51

Текст